Berrin Göncü Işıkoğlu

Berrin Göncü Işıkoğlu

1977 yılında Eğirdir’de doğdu. Liseden birincilikle mezun oldu. Psikolojik Danışmanlık lisans eğitimini 1994-1999 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde şeref öğrenci derecesiyle bitirdi. Yüksek lisansını ise Klinik Psikoloji alanında tamamladı.

Çocuklarla, ergenlerle ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Yanısıra rutin ebeveyn danışmanlığı hizmeti vermektedir. Yetişkinlerle ağırlıklı olarak geçmiş yaşam acılarını dindirmeye yönelik bilinçaltı çalışmaları uygulamaktadır.

Beck Enstitüsü eğitmenlerinden Bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve Albert Ellis Enstitüsü eğitmenlerinden Rasyonel Emotif Terapi (RET) eğitimi ve süpervizyonu aldı. Finlandiya Theraplay Enstitüsü eğitmenlerinden anne- çocuk arasındaki bağlanma sorunlarını tedaviye yönelik; bir bağlanma terapisi olan Theraplay ileri düzey eğitimleri ve süpervizyonlarına katıldı. Ayrıca yetişkinlere yönelik Şema Terapi ve EMDR tedavisi ile ilgili aldığı eğitim ve süpervizyonlarıyla uluslararası onaylı uygulayıcı sertifikaları mevcuttur. Bunların dışında Aile Terapileri, Deneyimsel Oyun Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, NLP ve Nöro-psikolojik Testler gibi birçok eğitimde yer aldı.

Mesleki kariyerinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde farklı görevlerde bulundu. Ruh Sağlığı Merkezlerinde çalıştı. Okul öncesine olan ilgisi ana okul yöneticiliğiyle buluştu. Bu süreçte alternatif eğitim sistemleriyle ilgilendi. Yaklaşık 7 yıl Moral Fm’de psikoloji içerikli programlar hazırlayıp sundu. Varoluşçu ve hümanistik yaklaşımlarıyla dikkat çekti. İstanbul içinde ve dışında birçok seminer ve eğitim verdi.

Halen haber sitelerinde ve dergilerde yazılar kaleme alırken, farklı medya organlarında da alanıyla ilgili programlara katılmakta ve psikolojik danışma merkezlerinde çalışmaya devam etmektedir. ‘Akleden kalp’ çerçevesinde kendisine has “aklı selim düşünme ve kalbi selim hissetme” psikolojik yaklaşımının özünü temsil etmektedir.

Çocuk kitapları yazmakta ve iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Arapça bilmektedir.

YAYINLAR

· Fiziksel ve duygusal şiddetin çocuğun Allah ile bağ kurmasına etkisi. (Ortak bildiri), Uluslararası Erken Çocukluk Kongresi, İstanbul 2016

· “Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde bir yıl zarfında her gün uygulanmış Sosyal Beceri Projesi” 1.Uluslararası Eğitim Konferansı “ Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2002

 • Öykülerle Davranış Eğitimi (10 Kitap), Nesil Çocuk 2009
 • Davranış Eğitimi Etkinlik kitabı, Nesil Yayınları 2009
 • Öykülerle Duygusal Zeka Eğitimi (10 Kitap), Nesil Yayınları 2011

· Öykülerle Sosyal Zeka Eğitimi ( 11 Kitap) Nesil Yayınları, 2018

· Duygusal Zeka Etkinlik Kitabı, Nesil Yayınları 2011

· Sosyal Zeka Etkinlik Kitabı. Nesil Yayınları, 2018

· Ömer Faruk Paksu, Değerler Eğitimi kitaplarının danışmanlığı 2016

· Mehmet Paksu, Mahremiyet Okulu kitaplarının danışmanlığı

(Mutsuz evlilikler, Boşanmalar; Yusuflar Züleyhalar; İhanetler, Cinsel sorunlar) Nesil Yayınları 2008

Ö ZEL Ç ALI Ş MA ve E Ğİ T İ MLER

 • Rasyonel Emotif Terapi E ğ itimi (RET) ve S ü pervizyonu, Albert Ellis Enstitüsü Eğitmen ve süpervizörleri, Dr. Windy Dryden, Dr. Kristene Doyle, Dr. Marc Terjesen , 2008

· Theraplay Enstitüsü ve Uluslararası Oyun Terapisi Derneği (Association for Play Therapy) Onaylı 1. Ve 2. Seviye Theraplay Bağ lanma Temelli Oyun Terapisi, MEM (Marschack Etkilieşim Metodu) Eğitimi, Grup Theraplay Eğitimi, ve Theraplay Grup Süpervizyonu Eğitimi, Bireysel Süpervizyonlar, Dr. Saara Salo

 • Depresyonun, Anksiyete ve Panik Bozuklu ğ unun Bili ş sel Terapisi, Beck Enstitüsü Eğitmeni Dr.Leslie Sokol, 2008

· International Society for Schema Therap (ISST) Onaylı Ş ema Terapi Model ve Teknikler Eğitimi (40 saat) Dr. Alp Karaosmanoğlu

· International Society for Schema Therapy (ISST) OnaylıBorderline Ve Narsistik Kişilik Bozuklukları nda Şema Terapi Uygulamaları (16 saat)- Dr. Alp Karaosmanoğlu

 • EMDR E ğ itimi ve S ü pervizyonu -EMDR Enstitüsü (Amerikan Psikoloji Birliği Onaylı Temel Uygulayıcı Sertifikası)

· Family Psychological Services Onaylı ‘Deneyimsel Oyun Terapisi’ (Experiential Play Therapy), Byron Norton, Carol Norton, N.D.

· Ümraniye Nöropsikiyatri Hastanesinde iki hafta tam zamanlı gözlem

 • K ı sa S ü reli Çö z ü m Odakl ı Terapi - Dr.Nevin Dölek

· Academy of Cognitive Therapy (ACT) Türkiye Süpervizörü- Prof. Dr. Aslıhan Dönmez’den Bilişsel Davranışçı Terapi S üpervizyonu

 • Obsesif Kompulsif Bozuklu ğ un Bili ş sel Davran ışçı Terapisi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, 2008
 • Ç ocuklarda Bili ş sel Davran ışçı Terapi Yakla şı m ı , Dr.Nevin Dölek, Bağlanma Terapileri Merkezi
 • NLP E ğ itimi-I , Psikosağlık Ruh Sağlığı Araştırma Merkezi, 2007
 • Sağlıklı, Organik ve Helal Beslenme Sertifika Eğitimi, Gimdes, (4 gün) 2013
 • Evlilik Terapileri Uygulama Kursu , Prof. Dr. Sibel Örsel, 2008
 • Aile, Grup ve Bireysel Sistemik Psikoterapi , Rodolfo de Bernart-2009
 • Evlilik Terapisinde Terap ö tik Kartlar , Nevin Dölek-2008
 • Transaksiyonel Analiz Ç er ç evesinde Ç ift Terapisinde Metaforlar ı n Kullan ı m , Fatma Torun Reid, 2009
 • Aile Terapisinde İ lk G ö r üş me , Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu-2008
 • Ç ocuk ve Ergenlerden Anksiyete Bozukluklar ı Terdavisi, Prof. Dr. Emine Zennur Kılıç, 2008
 • S ı k G ö r ü len Cinsel İş lev Bozukluklar ı na Tedavi Yakla şı m ı , Prof. Dr. Cem İncesu, 2008
 • Öğ renme G üç l üğü Ya ş ayan Ç ocuklar (Disleksi), Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
 • Bili ş sel Davran ışçı Terapiler Kursu , Prof. Dr. Hakan Türkçapar, 2008
 • Ş iddetli Ge ç imsiz Ailelere M ü dahele Teknikleri - Çiğdem Alper- 2008
 • Aile Terapisinde D ış avurumcu Sanat Terapisi Teknikleri Kullan ı m ı , Aysun T. Çelik, 2009
 • Ailelerle Ç al ış mada Satir Aile Terapisi Modeli, Sibel Erenel Usluer, 2009
 • Ç ocuk Odakl ı Ç iftler Terapisi, Fatma Torun Reid, 2009
 • Sistemik Aile Terapisi , Prof. Dr. Asena Akdemir, 2009
 • Gestalt yakla şı m ı yla Aile Terapisi, Eda Arduman, 2009
 • Ç ift terapisinde D ış avurumcu Sanat Terapisi Teknikleri, Aysun Turpoğlu, 2009
 • Ç ocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozukluklar ı Tedavisi , Prof. Dr. E. Zennur Kılıç, 2009
 • Aile Terapisinde İ lk G ö r üş me , Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, 2009
 • Aile Terapisinde Aile Dizimleri Tekni ğ i, Dr. Mehmet Zararsızoğlu, 2009
 • N ö ropsikolojik Testler, Üsküdar Üniversitesi, Dr. Şükriye Akça Kalem
 • Psikiyatride Klinik Ö l ç ek Kullan ı m ı Kursu , Prof. Dr. Ömer Aydemir, 2008
 • Terapide Filmlerden Yararlanma Kursu , Faruk Gençöz, 2008
 • İ msonia (Uyku Problemleri) Tan ı , De ğ erlendirme ve Bili ş sel Davran ışçı Terapi, Prof. Dr. Selçuk Aslan 2008
 • Madde Ba ğı ml ı l ı klar ı nda K ı sa S ü reli Giri ş imler, Prof. Dr. Kültegin Ögel, 2008
 • Ki ş ilik Bozukluklar ı na Tan ı Koyma ve Borderline Ki ş ilik Bozuklu ğ unda Uygulanan Diyalektik Davran ışçı Yakla şı m Kursu , Dr. Berk Murat Ergün, 2008
 • Öğ renme G üç l üğü nde Nyborg Modeli: Kavram Öğ retimi Ve Grunnlaget Metodolojisi , Şifa Eğitim Merkezi

· Moral Kültür Merkezi, Risale-i Nur Seminerleri, 2007-2017

 • Disleksi ve Tedavisi , Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2003
 • Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2002
 • Alternatif E ğ itim Y ö ntemleri, Kıbrıs Amerikan Elçiliği, 2001
 • ODTÜ “Eğitimde Çoklu Zeka Uygulamaları”,2001
 • ODTÜ “Gelişimsel Olarak Farklı Çocuklar ve Kaynaştırma E ğitimi ”, 2001
 • ODTÜ “Etkili Eğitim, Etkili Öğ retim Seminerleri”, 2000
 • ODTÜ “Eğitimde Program Geliş tirme Seminerleri”, 2000
 • ODTÜ “Çocuklarda Testlerin Kullanımı ” (45 saat) Prof. Dr. Shirley Epir, 1999
 • 0DTÜ “Çocuklarda farklı teorik yaklaşımlarla oyun(Çocuk merkezli oyun terapisi, dışavurum –release- terapi Adleryen oyun terapisi, çocuklarla gestalt terapi, Jung oyun terapisi ), sanat terapisi, drama-hikaye ve metafor kullanımı, biblioterap i ) 45 saat, Prof Dr. Gül Aydın, 1999.

Ö ZEL EĞİTİMİN ALINDIĞI TESTLER

 • MAM- Marschack Etkile ş im Metodu - (Ebeveyn ve çocuk ilişkisini değerlendiren eden yapılandırılmış bir video analizi)
 • Denver II Geli ş im Tarama ve Uygulama Testi (Sağlıklı görünen 0-6 yaş arası çocuklarda olası gelişimsel sorunları belirler)
 • AGTE -Ankara Gelişim Tarama Envanteri(0-6 yaş çocuklarını gelişimsel açıdan değerlendirir)
 • MMPI -Minnesota Ç ok Y ö nl ü Ki ş ilik Envanteri - (Kişilik analizi yapan güvenilir ve Türkiye standardizasyonu olan objektif bir envanterdir)
 • Peabody Resim Kelime Testi ,
 • Bir İ nsan Ç iz-Bir Aile Ç iz- Bir A ğ a ç Ç iz Testleri
 • CAT
 • Luisa D ü ss Psikoanalitik Ö yk ü Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi
 • Bender Gestalt G ö rsel Motor Alg ı Testi
 • Bir Saat Çiz

KATILDI Ğ I KONGRELER

 • Özel Okullar 3. Psikolojik Danışmanlı k ve Rehberlik Servisleri Sempozyumu, 2000
 • “1. Uluslararası Eğitim Konferansı” Kıbrıs DAÜ, 2002
 • Ulusal 5. Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi (AETD), 2009

· İstanbul Üniversitesi Özel Eğitim Modelleri, Eğ itim Psikolojisi Sempozyumu, 2010

 • Uluslararası 2.Değerler Eğitimi Kongresi, 2013
 • Ulusal 2.Teknololoji Bağımlıl ığı Kongresi, 2013
 • Uluslararası 8. Ruhsal Travma Kongresi, 2014
 • Uluslararası 11. Kognitif Nörobilim Kongresi, 2015

VERDİĞİ SEM İ NERLER ve KATILDIĞI PROGRAMLAR

· Çocukta bağlanma, mahremiyet ve inanç Dr. Adem Güneş ile birlikte Cine-5 Tv

· İçedönüklük, selektif mutizm hakkında söyleşiler, Dost Tv

 • Ramazan ve çocuk programları, Dost Tv

· Farklı programlarda pedagojik içerikli söyleşiler, Hilal Tv

· Farklı programlarda ‘Gün Işığı’ Tv programında söyleşiler

· Vicdan eğitimi üstüne söyleşiler, Akit Tv

· Çözüm kapısı ve Çocuk-Aile programları, Moral Fm, (7 yıl)

· ‘Stresle nasıl dost olunur’ Beykoz Belediyesi, İstanbul

· ‘Cezasız çocuk eğitimi ’ Fatih Moral Kültür Merkezi , İstanbul

· ‘Doğal Ebeveynlik’, Samsun İlkadım Belediyesi

· ‘Üniversite’nin anahtarı’, Kültür Dershaneleri

· ‘Sınav kaygısı panzehir programı’, Kültür Dershaneleri Şubeleri

· Stresle dost olma sanatı, Kültür Eğitim Kurumları

· ‘Birinci sınıfa uyum süreci’, Okyanus Koleji

· Anneler oyun terapisini nasıl kullanabilir’, Ümraniye Moral Kültür Merkezi

· Zor insanlarla geçinme sanatı’, Türk Tarih ve Araştırmalar Vakfı, İstanbul

· Çocuk terbiyesinde koruyucu hekimlik’, Kadıköy Kadın Kolları, İstanbul

· ‘Şefkat kahramanı anneler üstüne’, Çekmeköy Belediyesi, İstanbul

· Doğal Ebeveynlik, Şehbal Eğitim Kurumları, İstanbul

· Bir terbiye yöntemi olarak: Şefkat, Şifader, İstanbul

· Adleryen kuram ışığında Ödül ve cezaya alternatif bir yaklaşım: Cesaretlendirme, Boğaziçi Eğitim Kurumları Öğretmen Eğitimi, İstanbul

· Şefkat kahramanı kadınlar, sorunları ve çözümler, Gökyüzü Koleji, İstanbul

· Çocuk Kalbinin Anahtarı, Gülistan Eğitim Kurumları, Ankara

· Cezasız Çocuk Terbiyesi, Dost Kolejleri, Ankara

· Ailem Vakfı Annelik Modeli Konulu Panel, Ankara

Berrin Göncü Işıkoğlu'nun Yayınlanmış Tüm Makaleleri »

Türkiye'nin Seçkin Danışmanları

Berrin Göncü Işıkoğlu

Uzmanlık: Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist

Eğitim: ODTÜ, Psikoloji »

Nazende Öksüz Özdemir

Uzmanlık: Uzman Klinik Psikolog

Eğitim: Okan Üniversitesi Psikoloji »

İlkay Gedik

Uzmanlık: Uzman Psikolog, Aile Danışmanı

Eğitim: İstanbul Üniversitesi, Psikoloji »

Ayşe Kaya Göktepe

Uzmanlık: Ergen ve Yetişkin Terapisti ve Sanat Terapisti

Eğitim: Ergen ve Yetişkin Terapisti ve Sanat Terapisti »

Talha Tolunalp

Uzmanlık: Psikolog

Eğitim: İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji »

Handan Erdoğan

Uzmanlık: Yetişkin ve Çift Terapisti

Eğitim: Hasan Kalyoncu Üniversi »

Ömer Baldık

Uzmanlık: Psikoterapist

Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi, PDR »

İclal Eskioğlu Aydın

Uzmanlık: Uzman Klinik Psikolog

Eğitim: Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Klinik Psikoloji »

Zeynep Kut Gökhan

Uzmanlık: Yetişkin ve Çift Terapisti

Eğitim: Maltepe Üniversitesi, Psikoloji »

Ela Reyhanlıoğlu

Uzmanlık: Yetişkin ve Çift Terapisti

Eğitim: Yetişkin ve Çift Terapisti »

© 2014 Bahar Psikoloji Danışmanlık, Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.